Očkování osob s chronickým onemocněním

Diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

Seznam diagnóz a zdravotních stavů s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 byl vytvořen Klinickou skupinou COVID MZ na základě doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Institutu Roberta Kocha a na základě souhrnných dat ÚZIS o osobách      s covid-19 hospitalizovaných na JIP/ARO. Bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi, byl sestaven příslušnými odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České kardiologické společnosti.

Název skupiny

 

Vydefinované diagnózy / zdravotní stavy na základě vyjádření příslušné odborné společnosti ČLS JEP

chroničtí pacienti – vyšší priorita

 

 

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:

•  ischemická choroba srdeční

•  arterriální hypertenze

•  chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci

•  s obezitou či plicním onemocněním

•  s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou

obezita (BMI > 35 kg/m2) obezita (BMI > 35 kg/m2)

 

 

 

závažné dlouhodobé

onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

•  idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa

•  chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa

•  bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa

•  cystická fibróza

•  těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa

•  bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa

•  spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární

patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě

závažné dlouhodobé

onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního

programu)

 

•  pacienti v chronickém dialyzačném léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)

•  nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii

•  nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)

 

závažné dlouhodobé

onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

•  pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)

•  pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni

•  pacienti s nádory jater a žlučových cest

•  pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou

 

 

onkologické onemocnění

•  hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie

•  hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií

•  pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

 

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na

čekací listině před transplantací

•  nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic

(Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)

•  nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace

 

závažné dlouhodobé

onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně:

•  srdeční selháni

•  ischemická choroba srdeční

•  chlopenní vady

•  kardiomyopatie

•  onemocnění plicní cirkulace

•  nemocní po plicní embolii

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

 

 

 

závažné neurologické nebo

neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy

postihující dýchací systém

•  závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)

•  pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)

•  pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém

•  pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

 

chroničtí pacienti – nižší priorita (očkování v další fázi)

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost

pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická

opatření, např. nošení roušky,

dodržování 2 m rozestupů apod.

 

•  psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy).

•  jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)

•  pacienti s demencí

 

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného

průběhu onemocnění covid-19

u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče -jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: https://www.vzacna- onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-

19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

•  pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování

•  pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše

uvedených kategorií