Světový den ledvin 2024

Společný řídící výbor Světového dne ledvin prohlásil rok 2024 za rok „Zdraví ledvin pro všechny – prosazování rovného přístupu k péči a optimální medikační praxi“.

Odhaduje se, že chronické onemocnění ledvin (CKD – chronic kidney disease – chronické onemocnění ledvin)) postihuje více než 850 milionů lidí na celém světě a mělo za následek více než 3,1 milionu úmrtí v roce 2019.   V současnosti je onemocnění ledvin osmou hlavní  příčinou úmrtí. Předpokládá se, že do roku 2040 bude pátou hlavní  příčinou úmrtí.

Během posledních tří desetiletí se úsilí o léčbu CKD soustředilo na přípravu a poskytování terapií náhrady ledvin.  Nedávné objevy v léčbě však   nabízejí příležitosti k prevenci nebo oddálení onemocnění a zmírnění komplikací, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a selhání ledvin, což v konečném důsledku prodlužuje kvalitu a kvantitu života lidí žijících s CKD.

I když by tyto nové terapie měly být univerzálně dostupné pro všechny pacienty, ne v každé zemi tomu tak je a překážky, jako je nedostatečné povědomí o CKD, nedostatečné znalosti nebo důvěra v novější terapeutické strategie, nedostatek specialistů v oboru nefrologie a náklady na léčbu přispívají k hlubokým rozdílům v přístupu k léčbě a to zejména v zemích s nízkými a středními příjmy, ale také v některých prostředích s vysokými příjmy. Tyto nerovnosti zdůrazňují zvýšit informovanost o CKD a zvýšit kapacity nefrologie.

Dosažení optimální péče o ledviny vyžaduje překonání překážek na několika úrovních při zvážení rozdílů mezi regiony světa. Patří mezi ně mezery ve včasné diagnóze, nedostatek zdravotní péče nebo pojistného krytí, nízké povědomí mezi zdravotnickými pracovníky a problémy s náklady na léky a jejich dostupností. K záchraně ledvin, srdcí a životů je zapotřebí mnohostranná strategie:

Zdravotní politika  – Primární a sekundární prevence CKD vyžaduje cílenou zdravotní politiku, která celostně integruje péči o ledviny do stávajících zdravotních programů, zajišťuje financování péče o ledviny a rozšiřuje znalosti o zdraví ledvin mezi veřejnost a pracovníky ve zdravotnictví. Aby se zabránilo CKD nebo jeho progresi, měl by být zaveden spravedlivý přístup ke screeningu onemocnění ledvin, nástroje pro včasnou diagnostiku a udržitelný přístup ke kvalitní léčbě.

Zdravotníci –  Řešení nedostatku odborníků v primární péči a specialistů na ledviny vyžaduje posílení školení, minimalizaci ztrát poskytovatelů zdravotní péče a budování kapacit mezi zdravotnickými pracovníky, včetně lékařů primární péče, sester a komunitních zdravotnických pracovníků. Vzdělávání o vhodném screeningu CKD a dodržování doporučení doporučených pro klinickou praxi jsou klíčem k úspěšné implementaci účinných a bezpečných léčebných strategií. Přijetí vědeckých inovací a využívání farmakologických i nefarmakologických nástrojů pro léčbu CKD, stejně jako podpora efektivní komunikace a empatie mezi odborníky by výrazně ovlivnily pohodu pacientů.

Posílení postavení pacientů a komunit –  Globálně mají pacienti problémy s přístupem k péči a lékům kvůli vysokým nákladům a dezinformacím, které ovlivňují jejich zdravotní chování a dodržování. Zvyšování povědomí o rizikových faktorech CKD, jako je diabetes, hypertenze a obezita, zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti zdravého životního stylu, péče o sebe a podpora dlouhodobého dodržování léčebných strategií může přinést velké výhody, zejména pokud je zahájena včas a důsledně udržována. Zapojení pacientů do pacientských organizací  a posílit jejich uvědomění o nemocech ledvin a zlepšit jejich zdravotní výsledky.