Práva a povinnosti

Jaká jsou práva a povinnosti člena spolku?

1. Členský příspěvek
Členové ve starobním nebo invalidním důchodu a nezaměstnaní: zdarma
Zaměstnaní nebo podnikající členové: 50,- Kč/rok

2. Člen spolku má právo:

  • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • volit předsedu spolku,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  • podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by mohly být v rozporu se zájmy spolku,
  • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:

  • doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  • úmrtím člena,
  • zánikem spolku,
  • vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný u předsedy spolku.

Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.