Aktivity spolku

Společným zájmem členů spolku je podpora především těch aktivit, které mohou zlepšit kvalitu života pacientů s ledvinným selháním. Tito pacienti procházejí složitým obdobím svého života, trápí je více zdravotních komplikací a musí svůj život uzpůsobovat požadavkům svého onemocnění. Jedná se o různá omezení, která často pacientům působí problémy v psychické a sociální oblasti. Naším zájmem je, aby se kvalita péče o pacienty s ledvinným selháním neustále zvyšovala a aby pro každého pacienta, který je řádně zdravotně pojištěn, byla v České Republice dostupná nejkvalitnější a komplexní péče. Chceme se pro pacienty s ledvinným selháním stát oporou, při řešení jejich palčivých problémů a poskytnout jim potřebnou morální a edukační podporu.

Při své práci se spolek bude zaměřovat především na tyto oblasti podpory:

 • realizace projektů směřujících ke zlepšení prevence chronického onemocnění ledvin, její diagnostiky a terapie, podpora mezioborové spolupráce,
 • výzkumu a vzdělávání v oblasti chronického onemocnění ledvin,
 • tvorby analýz, komentování a propagaci právních instrumentů na ochranu pacientů s chronickým onemocněním ledvin,
 • na pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci chronického onemocnění ledvin, diagnostiky, terapie a kvality života pacientů s chronickým onemocněním ledvin,v organizování kampaní a petičních aktivit,
 • propagaci aktivit spolku a osvěta např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
 • poradenské a konzultační činnosti pacientům s chronickým onemocněním ledvin a jejich rodinám,
 • chceme se zúčastňovat konzultačních a rozhodovacích procesů týkajících se prevence a léčby chronického onemocnění ledvin,
 • chceme se zúčastňovat ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy pacientů s chronickým onemocněním ledvin,
 • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
 • spolupráci s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.