Rady a zkušenosti s prázdninovou dialýzou z pohledu pacientů

Vážení přátelé, členové spolku CiKáDa Asociace pacientů
s onemocněním ledvin a dalších pacientů a sympatizantů. Na základě
poptávky vás pacientů vám předkládáme první díl zkušeností a rad pro
snadné cestování do zahraničí, ale nevyhýbáme se ani cestování po
České republice. Víte, že se u nás léčí okolo 7 000 pacientů se selháním
ledvin ve více jak stovce dialyzačních středisek ať již ve státních zařízeních nejčastěji
v nemocnicích, tak i u soukromých dialyzačních středisek jako je např. Fresenius Medical
Care s.r.o. Vzhledem k počtu pacientů v České republice se řadíme mezi evropské státy
s nejvyšším procentem dialyzovaných. To pro pacienty znamená pravidelnou návštěvu
dialyzačního střediska, pokud nemají peritoneální dialýzu. Nesmíme zapomínat na stále více
se rozvíjející domácí dialýzu. Přesto není pro pacienty se selháním ledvin problém cestovat
lidi problém cestovat.
Ze zkušeností pacientů z nedávno prováděného průzkumu je zřejmé, že pacienti mají
zájem a chuť cestovat, i když mají chronické onemocnění ledvin a jsou odkázáni na dialýzu
třikrát týdně. Je pravda, že v naší republice díky počtu dialyzačních středisek v podstatě není
problém aktivně cestovat. Například i návštěvy lázní v západních Čechách jsou možné díky
dialyzačních středisek v Karlových Varech, Mariánských lázních a v Sokolově. Možnost
strávit několik dnů nebo i týdnů mimo domov či dialyzační středisko je u dialyzovaného
pacienta odborníky vítána a žádoucí. Samozřejmě pacient musí být schopen prázdninovou
dialýzu absolvovat. Pak má takto možnost na čas „vypnout“ z běžného životního stereotypu,
odpočinout si, navázat nové kontakty či přátelství. I když existuje pro zahraniční cesty
bezplatná služba Prázdninové dialýzy, která umožňuje pacientům vycestovat takřka do celého
světa v jakémkoli ročním období, snažíme se i my touto formou pomoci s prázdninovou
dialýzou. Ze zkušeností můžeme říci, že nejvyhledávanějšími destinacemi pro prázdninovou
dialýzu jsou Slovensko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko. Slovensko je na prvním místě
pravděpodobně z hlediska dorozumění.
Prázdninová dialýza zažívá v poslední době velký rozvoj, a to je dobře. I dialyzovaní
pacienti mají možnost smysluplně trávit svůj volný čas i s dialýzou nejen na kmenovém

dialyzačním středisku. Situace pacienta, kterému selžou ledviny, je dosti složitá a náročná i na
psychickou stránku. Možnost cestovat je jednou z možností, jak zmírnit negativní důsledky
dialýzy a podle možností umožňuje pacientům pokračovat v aktivním životě s dialýzou.
Asistenční služby spojené se zprostředkováním Prázdninové dialýzy doma i v zahraničí jsou
poskytovány zdarma. Platba za léčbu závisí na konkrétních podmínkách země – buď je léčba
bezplatná (placena prostřednictvím Evropského průkazu pojištěnce) nebo se spoluúčastí z
ceny léčby, anebo je hrazena v plné výši (většinou země mimo EU a v soukromých
střediscích v rámci EU). Pokud středisko nepřijímá Evropský průkaz pojištěnce, příslušnou
cenu dialýzy zaplatí pacient v hotovosti nebo platební kartou. Cenu za dialýzu se dozví již při
výběru střediska. Zdravotní pojišťovna pak na základě dokladu o zaplacené částce vrátí
pacientovi částku, která se rovná výši úhrady za dialýzu v České republice.
Přesto bychom rádi upozornili na některé zvláštnosti, se kterými musíte počítat při cestování
Chystáte se na dovolenou po Evropě a říkáte si, že cestovní pojištění nebude potřeba. Máte
přece „modrou kartičku“ zdravotní pojišťovny. A na té stojí, že jde o evropský průkaz
zdravotního pojištění (EHIC). Jenže ten vám nepomůže ve všech situacích.
V praxi to funguje tak, že v zemích Evropské unie, evropského hospodářského
prostoru (EHP) a ve Švýcarsku se můžete nechat ošetřit ve zdravotnických zařízeních, která
jsou financována z veřejných zdrojů. V těchto státech musí být k českému pojištěnci
přistupováno stejně jako k místnímu pojištěnci, ať již jde o přístup ke zdravotní péči, kvalitu
péče, způsob poskytování péče, nebo způsob a výši úhrady nákladů na péči.
Je však třeba upozornit, že v případě dovolené (přechodného pobytu) máte nárok
pouze na nezbytnou zdravotní péči. Čeští pojištěnci tak mají nárok například na ošetření z
důvodu úrazů či náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu (nevolnost, závratě,
horečky, náhlá bolest zubů), Je možné uhradit například i ošetření související s chronickým
onemocněním (např. dialýza). V těchto případech je však nutná předchozí domluva se
zdravotnickým zařízením. Taková péče by pak měla být přeúčtována přímo české zdravotní
pojišťovně, český pojištěnec by se podílel pouze spoluúčastí pacienta. Ve většině států se totiž
za péči a za léky připlácí, stejně tak za hospitalizaci. V některých státech musí pacient
dokonce zaplatit při ambulantním ošetření celou částku v hotovosti a až následně zajít s účtem
na zdravotní pojišťovnu. V případě, že z nějakého důvodu budete muset uhradit nezbytnou
zdravotní péči v hotovosti, máte nárok na úhradu vynaložených nákladů dle své volby, a to
buď do výše tarifů platných v zemi ošetření, nebo podle českých předpisů.

Pro samotnou refundaci nákladů (ať už v českých, nebo zahraničních cenách) je důležité předložit zdravotní
pojišťovně lékařskou zprávu, ze které bude patrné, jaká péče byla čerpána, a originál
potvrzení o zaplacení péče.
Pokud byste narazili na nesmluvní zdravotnické zařízení, budete muset uhradit vždy
vše v hotovosti. I v tomto případě je možné po návratu žádat pojišťovnu o refundaci zpravidla
dle českých cen. Kromě již zmíněných zemí vám „modrá kartička“ může pomoci i v
některých státech mimo EU, konkrétně v Černé Hoře, Makedonii, Srbsku a Turecku. Ovšem
pouze v případě, že půjde o neodkladnou zdravotní péči. Poskytnutá péče, kterou není možno
uznat za neodkladnou (bezprostřední ohrožení života), nemůže být z veřejného zdravotního
pojištění refundována. V žádné zemi pak karta pojištěnce nekryje letecký transport či
repatriaci, tedy vaši dopravu zpět do vlasti, pokud je to potřeba. Kromě toho v rámci EHIC
nemáte nárok na žádné asistenční služby. To znamená, že se budete muset spolehnout jen
sami na sebe, své organizační schopnosti a jazykové dovednosti. Kartička pojištěnce zkrátka
není ekvivalent pro pojištění do zahraničí, a proto je vhodné se připojistit. EHIC si však na
dovolenou přesto s sebou pro jistotu vezměte. Některá zdravotnická zařízení v zahraničí totiž
úhradu z EHIC upřednostňují. Z cestovního pojištění vám pak komerční pojišťovna uhradí
náklady, které EHIC nekryje, tedy třeba transport do nemocnice a zpět či spoluúčast.
Pro úplnost uvádíme telefonické spojení v případě potřeby dalších informací o
prázdninové dialýzy. Velmi rádi přivítáme i vaše zkušenosti z prázdninové dialýzy, které
rádi zveřejníme i ostatním členům a sympatizantům CiKáDy.
CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin, (CKD), z.s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 6,

www.cikadapacienti.cz
cikadaledviny@gmail.com

mob. +420 731 165 339